Viðmiðunarreglur vegna leikskóladvalar utan lögheimilissveitarfélags

Samþykktar af stjórn sambandsins 27. janúar 2012

1.    gr.

Reglur þessar eiga eingöngu við þegar börn eru vistuð í leikskóla í öðru sveitarfélagi en lögheimilissveitarfélagi. Sveitarfélögum er í sjálfsvald sett hvort þau kjósa að nýta þessar viðmiðanir eða hafa þær til hliðsjónar við samninga sín á milli um tímabundna dvöl barns í leikskóla utan lögheimilissveitarfélags.

Ef sveitarfélag tekur að sér með reglubundnum hætti að vista börn annars sveitarfélags eða ef börn annarra sveitarfélaga eru vistuð með reglubundnum hætti í tilteknum leikskóla skal sérstaklega samið um greiðslur vegna þess á milli sveitarfélaganna.

Gera má ráð fyrir að ósk um leikskóladvöl fyrir barn utan lögheimilissveitarfélags stafi einkum af eftirfarandi ástæðum:

  1. barn flytur í annað sveitarfélag en foreldri [1] óskar eftir því að barnið sæki tímabundið leikskóla í sveitarfélagi þar sem það átti lögheimili fyrir flutning. 
  2. barn, sem vegna náms eða þingmennsku foreldra fjarri lögheimili, þarf á leikskóladvöl í öðru sveitarfélagi að halda. [2] 
  3. barni er ráðstafað tímabundið á fósturheimili samkvæmt ákvörðun barnaverndarnefndar.

2. gr.

Leikskólabörn skulu að jafnaði sækja leikskóla í því sveitarfélagi þar sem þau eiga lögheimili, hér eftir nefnt lögheimilissveitarfélag. Ef foreldri barns óskar eftir tímabundinni leikskóladvöl fyrir barnið í öðru sveitarfélagi, hér eftir nefnt viðtökusveitarfélag, skal send inn umsókn þess efnis og tilgreindar ástæður umsóknarinnar.

Hljóti umsóknin jákvæða afgreiðslu ber foreldri að óska eftir samþykki lögheimilissveitarfélags fyrir kostnaðarþátttöku vegna leikskóladvalar.

Sé umsókn synjað skal umsækjanda svarað sem fyrst og ástæður synjunar tilteknar.

3. gr.

Þegar heimild er veitt, skv. 2. grein, til tímabundinnar leikskóladvalar utan lögheimilissveitarfélags, skal semja um  greiðslur vegna hennar. Samband íslenskra sveitarfélaga ákveður sérstaka viðmiðunargjaldskrá [3] sem endurskoðuð er árlega og fylgir hún reglum þessum. Greiðslur vegna leikskólakostnaðar skulu inntar af hendi mánaðarlega fyrirfram fyrir hvern mánuð eða hluta úr mánuði sem barn er í leikskóla nema sveitarfélög semji sérstaklega um að hafa annan hátt á.

4. gr.

Í samskiptum sveitarfélaga vegna umsókna sbr. 1. gr. skal það vera meginregla að skoða beiðni um  leikskólavist frá öðru sveitarfélagi með sömu fyrirvörum og eiga almennt við um íbúa með lögheimili í sveitarfélaginu.

 

5. gr.

Komi upp ágreiningur um leikskóladvöl barns, þ.m.t. greiðslur vegna leikskóladvalar,  sem sveitarfélög geta ekki leyst sín á milli, er hægt að vísa ágreiningi til sérstakrar þriggja manna nefndar. Skilyrði þess að nefndin taki mál til umfjöllunar er að báðir deiluaðilar verði sammála um að vísa því til hennar til umsagnar.

Í nefndinni eiga sæti einn fulltrúi tilnefndur af hvoru sveitarfélagi og einn fulltrúi tilnefndur af sambandinu. Skólamálafulltrúi sambandsins er starfsmaður nefndarinnar.

Þegar nefndin fær mál til umfjöllunar aflar starfsmaður nefndarinnar nauðsynlegra gagna og kannar afstöðu viðkomandi sveitarfélaga til ágreiningsefnisins þ.á.m. hvort grundvöllur sé til sátta milli þeirra. Lýsi bæði sveitarfélögin því yfir að sættir hafi náðst eða samkomulag sé í augsýn getur nefndin lokið meðferð máls á þeim grundvelli. Það kemur þó ekki í veg fyrir að sama ágreiningsefni verði lagt fyrir nefndina á ný ef úrlausn þess gengur ekki eftir.

Sé sáttagrundvöllur ekki fyrir hendi gerir nefndin tillögu til úrlausnar ágreiningsefnisins. Tillagan skal rökstudd og sett fram með skýrum hætti. Tillaga nefndarinnar er ekki bindandi fyrir hlutaðeigandi sveitarfélög.

Um hæfi nefndarmanna fer skv. 3. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993.

 

Heimildir


[1] Foreldri er hér notað yfir þá sem fara með forsjá barns skv. lögum

[2] sbr. 1 og 4. gr. laga um lögheimili nr. 21/1990

[3] Sjá fylgiskjal með reglum þessum

 


VIÐMIÐUNARGJALDSKRÁ

Stjórn sambandsins samþykkti á fundi sínum þann 27. janúar 2012 nýjar viðmiðunarreglur vegna barna á leikskólum utan lögheimilissveitarfélags.

Meðalkostnaður á landinu við hvert leikskólapláss, m.v. átta tíma vistun með fæði, er lagður til grundvallar gjaldskránni (miðað við 11 mánuði). Sú fjárhæð fæst með því að vinna út frá heildarkostnaði við leikskóla sveitarfélaga eins og hann birtist í Árbók sveitarfélaga ár hvert. Inni í heildarkostnaði er beinn kostnaður við hvern leikskóla og þeir sameiginlegu liðir sem eru innan leikskólasviðs hvers sveitarfélags.  Sameiginlegum liðum innan fræðslusviðs er skipt niður í hlutfalli við heildarútgjöld hvers skólastigs. Hlutdeild leikskólans, í sameiginlegum liðum fræðslumála, er svo lögð við heildarkostnaðinn.  Inni í þessum tölum eru ekki einkareknir leikskólar.

Þá er heildarkostnaði (beinn kostnaður, sameiginlegir liðir leikskóla, hlutfall af sameiginlegum liðum fræðslusviðs) deilt með heilsdagsígildum í hverju sveitarfélagi fyrir sig. Upplýsingar um lengd dvalar barna í leikskóla eru fengnar hjá Hagstofu Íslands og á þeim grundvelli eru reiknuð út heilsdagsígildi leikskólabarna. Meðalfjárhæð er miðuð við 8 klst. dvöl á dag með fæði. Fjárhæðin er uppreiknuð miðað við launavísitölu að 2/3 og vísitölu neysluverðs að 1/3.

Inni í þessum útreikningi er kostnaður vegna sérfræðiþjónustu.  Greiðslur vegna sérfræðiþjónustu eru hins vegar innheimtar sérstaklega og því dragast 7,53% frá. Það hlutfall er fengið úr gögnum frá Reykjavíkurborg. Þegar kostnaður vegna sérfræðiþjónustu hefur verið dreginn frá stendur eftir meðalkostnaður við átta tíma vistun með fæði. 

Til að aldursskipta gjaldskránni er notast við upplýsingar frá Reykjavíkurborg um breytilegan (61,6%) og fastan (38,4%)  kostnað og upplýsingar frá Hagstofunni um meðalaldur leikskólabarna.

Gjaldskráin sýnir brúttótölur og frá þeim dragast leikskólagjöld sem sveitarfélög innheimta af foreldrum.

Viðmiðunargjaldskrá sem gildir frá 15. september 2019

Ný viðmiðunargjaldskrá er birt í fyrsta lagi 15. september ár hvert.


4 5 6 7 8 9 Stuðull
1 árs 204,733 233,601 262,469 291,337 320,206 349,074 2
2 ára 181,638 204,733 227,827 250,922 274,016 297,111 1.6
3 ára 164,317 183,081 201,846 220,610 239,374 258,139 1.3
4 ára 146,996 161,430 175,864 190,298 204,733 219,167 1
5 ára 135,449 146,996 158,543 170,091 181,638 193,185 0.8

Viðmiðunargjaldskrá sem gildir frá 15. september 2018

Ný viðmiðunargjaldskrá er birt í fyrsta lagi 15. september ár hvert.

  4 5 6 7 8 9 Stuðull
1 árs 188.183 214.718 241.253 267.788 294.322 320.857 2
2 ára 166.955 188.183 209.411 230.639 251.867 273.095 1.6
3 ára 151.035 168.282 185.530 202.777 220.025 237.273 1.3
4 ára 135.114 148.381 161.649 174.916 188.183 201.451 1
5 ára 124.500 135.114 145.728 156.342 166.955 177.569 0.8

Viðmiðunargjaldskrá sem gildir frá 15. september 2017

Ný viðmiðunargjaldskrá er birt í fyrsta lagi 15. september ár hvert.

  4 5 6 7 8 9 Stuðull
1. árs 174.252 198.823 223.393 247.964 272.534 297.105 2
2. ára 154.596 174.252 193.909 213.565 233.222 252.878 1,6
3. ára 139.854 155.825 171.795 187.766 203.737 219.708 1,3
4. ára 125.112 137.397 149.682 161.967 174.252 186.538 1
5. ára 115.283 125.112 137.940 144.768 157.596 164.424 0,8

 

Viðmiðunargjaldskrá sem gildir frá 15. september 2016

Ný viðmiðunargjaldskrá er birt í fyrsta lagi 15. september ár hvert.

 

  4 5 6 7 8 9 Stuðull
1 árs 162.135 184.997 207.859 230.720 253.582 276.444 2
2 ára 143.845 162.135 180.424 198.714 217.003 235.293 1,6
3 ára 130.128 144.989 159.849 174.709 189.569 204.429 1,3
4 ára 116.411 127.842 139.273 150.704 162.135 173.566 1
5 ára 107.267 116.411 125.556 134.701 143.845 152.990 0,8

Viðmiðunargjaldskrá sem gildir frá 15. september 2015

Ný viðmiðunargjaldskrá er birt í fyrsta lagi 15. september ár hvert.

  4 5 6 7 8 9 Stuðull
1 árs 144.261 164.603 184.945  205.286 225.628 245.969 2
2 ára 127.988 144.261 160.535  176.808 193.081 209.355 1,6
3 ára 115.783 129.005 142.227  155.449 168.671 181.893 1,3
4 ára 103.578 113.749 123.920  134.091 144.261 154.432 1
5 ára 95.442 103.578 111.715  119.852 127.988 136.125 0,8

Viðmiðunargjaldskrá sem gildir frá 15. september 2014

Ný viðmiðunargjaldskrá er birt í fyrsta lagi 15. september ár hvert.

  4 5 6 7 8 9 Stuðull
1 árs 131.939 150.543 169.147 187.751 206.355 224.959 2
2 ára 117.056 131.939 146.822 161.705 176.588 191.472 1,6
3 ára 105.893  117.986 130.078 142.171 154.264 166.356 1,3
4 ára   94.731  104.033 113.335 122.637 131.939 141.241 1
5 ára   87.289    94.731 102.172 109.614 117.059 124.497 0,8

Viðmiðunargjaldskrá sem gildir frá 15. september 2013

Ný viðmiðunargjaldskrá er birt í fyrsta lagi 15. september ár hvert.

  4 5 6 7 8 9 Stuðull
1 árs 123.308 140.695 158.083 175.470 192.857 210.244 2
2 ára 109.399 123.308 137.218 151.128 165.037 178.947 1,6
3 ára 98.966  110.268 121.570 132.871 144.173 155.475 1,3
4 ára 88.534  97.228  105.921 114.615 123.308 132.002 1
5 ára 81.579  88.534  95.489  102.444 109.399 116.354 0,8

 

[1] Dvalargildi er hugtak sem er notað yfir fjölda dvalarstunda margfaldaðan með barngildisstuðli. Kostnaður við hvert dvalargildi er fundinn út með því að margfalda meðalkostnað að frádreginni sérkennslu fyrir átta tíma með 0,616 sem er hlutfall Reykjavíkurborgar fyrir breytilegan kostnað. Þessari upphæð er svo deilt með 8 sinnum barngildisstuðlinum 1,24, en það er barngildisstuðullinn fyrir 3,2 ára gamalt barn.