Rekstrarkostnaður félagsþjónustu 2014

Á árinu 2014 nam rekstrarkostnaður vegna félagsþjónustu tæpum 46 ma.kr. Launakostnaður vegna félagsþjónustu sveitarfélaga nam um 45% af heildarrekstrarkostnaði þeirra. Athygli er vakin á því að innri leiga er ekki meðtalin í þessum tölum. Tekjur vegna félagsþjónustu voru tæpir 10 ma.kr. á árinu þannig að nettókostnaður var 36 ma.kr. Það er um 18% af skatttekjum sveitarfélaganna. Í töflu 1. er birt sundurliðað yfirlit um heildarkostnað við félagsþjónustu sveitarfélaga.

Tafla 1. Rekstrarkostnaður félagsþjónustu sveitarfélaga 2014

  Þjónustutekjur og aðrar tekjur Laun og launatengd gjöld Annar kostnaður Kostnaður alls brúttó Útgjöld nettó
Sameiginlegir liðir -600.438 3.144.447 1.201.501 4.345.949 3.745.511
Félagsleg aðstoð -3.704.002 953.795 11.431.283 12.385.077 8.681.076
Þjónusta við börn og unglinga -73.453 1.460.733 1.387.993 2.848.726 2.775.273
Þjónusta við aldrað fólk -2.297.580 4.111.083 3.244.527 7.355.610 5.058.030
Þjónusta við fatlað fólk -2.558.408 10.827.237 7.023.652 17.850.889 15.292.481
Ýmis félagsþjónusta -507.658 175.743 452.889 628.632 120.973
Ýmis lögbundin framlög -154 257 75.912 76.169 76.015
Ýmsir styrkir og framlög -10.160 42 382.487 382.529 372.369
Félagsþjónusta alls -9.751.853 20.673.336 25.200.244 45.873.580 36.121.727

Skýring: Allar tölur í þús.kr. Innri leiga ekki meðtalin.

Kostnaður vegna innri leigu félagsþjónustu var 1,7 ma.kr. árið 2014. Samanlagt er því heildarkostnaður brúttó vegna félagsþjónustu árið 2014 47,5 ma.kr.

Tafla 2. Rekstrarkostnaður sveitarfélaga vegna félagsþjónustu árin 2012 - 2014

  Kostnaður (brúttó) % breyting frá fyrra ári Þjónustutekjur % breyting frá fyrra ári Útgjöld (nettó) % breyting frá fyrra ári
2012 39.863.638   -7.997.603   31.866.035  
2013 42.849.993 7% -9.445.489 18% 33.404.503 5%
2014 45.873.580 7% -9.751.853 3% 36.121.727 8%
Breyting 12 - 14 6.009.943   -1.754.251   4.255.692  
% breyting 12 - 14 15%   22%   13%  

Skýring: Rekstrartölur í þús. kr. og staðvirtar á verðlagi ársins 2014.

Í töflu 2 kemur fram yfirlit um rekstrarkostnað vegna félagsþjónustu sveitarfélaga á tímabilinu 2012–2014.  Innri leiga ekki meðtalin.

Þjónustutekjur jukust á tímabilinu um ríflega 1,7 ma. kr. eða um fimmtung. Rekstrarkostnaður jókst um 6 ma. kr eða 15%.  Þegar tillit er tekið til tekna jukust útgjöldin að raungildi um rúma 4 ma.kr. eða um 13% á tímabilinu.

Mynd 1. Rekstrarútgjöld sveitarfélaga vegna fjárhagsaðstoðar 2006–2014

Mynd 1 sýnir hvernig rekstrarútgjöld vegna fjárhagsaðstoðar hefur þróast frá árinu 2006. Fram til 2008 eru útgjöld sveitarfélaga rúmir 2 ma. kr. vegna fjárhagsaðstoðar. Veruleg breyting verður árið 2009 í kjölfar efnahagshrunsins og útgjöldin jukust um þriðjung og heldur áfram að hækka út tímabilið. Í heildina tvöfölduðust útgjöld vegna fjárhagsaðstoðar á tímabilinu sem samsvarar raunhækkun upp á 2,5 ma. kr.