Frumvarp til laga um tónlistarskóla

Hlidarskoli-014Nefnd um endurskoðun laga um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla, nr. 75/1985, hefur lokið störfum og afhent Katrínu Jakobsdóttur, mennta- og menningarmálaráðherra, tillögu sína að frumvarpi til laga um tónlistarskóla. Um er að ræða heildarendurskoðun laga um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla, nr. 75/1985, en þau lög þykja veita heldur ófullkominn ramma um starfsemi tónlistarskóla og fjalla t.d. mjög lítið um inntak tónlistarnáms eða þær kröfur sem gerðar eru til tónlistarskóla.

Rekstur tónlistarskóla hefur fram til þessa verið valkvætt verkefni sveitarfélaga og felur tillaga nefndarinnar ekki í sér breytingu á því fyrirkomulagi. Í frumvarpinu er hins vegar kveðið á um starfsemi tónlistarskóla með mun skýrari hætti en í gildandi lögum. Þá er sérstaklega mælt fyrir um að sjálfstætt starfandi tónlistarskólar eigi rétt á viðurkenningu ráðuneytis og gert ráð fyrir tilteknum lágmarkskröfum um efni þjónustusamnings milli slíkra skóla og sveitarfélaganna. Í frumvarpinu er lagt til að ríkissjóður veiti árlegt framlag í Jöfnunarsjóð sveitarfélaga sem renna skal til kennslukostnaðar að viðbættu álagi fyrir stjórnunarkostnað vegna mið- og framhaldsnáms í söng og framhaldsnáms í hljóðfæraleik.

Frumvarpstillagan er nú í opnu samráðsferli á vef ráðuneytisins til þess að gefa öllum kost á að kynna sér efni hennar og beina athugasemdum sínum og ábendingum til ráðuneytisins Veittur er frestur til að gera athugasemdir við frumvarpsdrögin til 6. febrúar 2013.
Helstu nýmæli sem finna má í frumvarpstillögu nefndarinnar eru m.a.:

  1. Lagt er til að sett verði heildstæð löggjöf um starfsemi tónlistarskóla.
  2. Lagt er til að fjallað verði um skipan tónlistarnáms og hlutverk ráðuneytisins og sveitarfélaga með nánari hætti en áður.
  3. Í frumvarpinu er lagt til að öllum, sem uppfylla skilyrði laganna, verði heimilt að stofna tónlistarskóla. Tónlistarskólar eigi þó ekki sjálfkrafa kröfu á framlög úr hendi sveitarfélaga eða styrkjum af almannafé.
  4. Lagt er til að fjallað verði um starfsgengisskilyrði skólastjóra og kennara. Jafnframt að óheimilt verði að ráða einstakling til starfa við tónlistarskóla sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot gegn ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga.
  5. Lagðar eru til breytingar á fjárstuðningi og kostnaðarþátttöku hins opinbera frá gildandi lögum. Í þeim felst að ríkissjóður veiti árlega fjárveitingu á fjárlögum til sveitarfélaga sem renni til kennslukostnaðar sveitarfélaga vegna mið- og framhaldsnáms í söng og framhaldsnáms í hljóðfæraleik sem fram fer samkvæmt aðalnámskrá tónlistarskóla.
  6. Mælt er fyrir um fjárstuðning nemenda til tónlistarnáms utan lögheimilissveitarfélags síns. Slíkur réttur nemenda til tónlistarnáms, utan lögheimilissveitarfélags, skal háður samningi þess við hlutaðeigandi tónlistarskóla eða reglum skv. 17. gr. frumvarpsins.
  7. Mælt er fyrir um að nánar verði kveðið á um skyldur einstakra tónlistarskóla um innritun nemenda og þær reglur sem skóli hyggst leggja til grundvallar innritun nemenda í þjónustusamningi skv. 8. gr. frumvarpsins.
  8. Gert er ráð fyrir að tónlistarskólar eigi rétt á framlögum úr sameiginlegum sprotasjóði skóla, sem hefur fram til þessa verið starfræktur í þágu leik-, grunn- og framhaldsskóla. Hlutverk sjóðsins hefur m.a. verið að styðja við þróunarstarf og nýjungar í skólastarfi í samræmi við stefnu stjórnvalda og er lagt til að sjóðurinn styðji einnig við skólastarf í tónlistarskólum.