Samþykktir Sambands íslenskra sveitarfélaga

Samþykktir Sambands íslenskra sveitarfélaga á pdf

1. gr.

Heiti og heimili.

Sambandið heitir Samband íslenskra sveitarfélaga og er heimili, varnarþing og skrifstofa þess í Reykjavík.

2. gr.

Hlutverk.

Hlutverk sambandsins er:

Að vera sameiginlegur málsvari sveitarfélaganna í landinu og vinna að sameiginlegum hagsmunamálum þeirra og samstarfi.

Að þjóna sveitarfélögum á sviði vinnumarkaðsmála, annast kjarasamningsgerð og hafa fyrirsvar í kjaramálum fyrir þau sveitarfélög sem veita umboð sitt til þess, hafa frumkvæði að rannsóknum og sinna upplýsingagjöf til sveitarfélaga um kjaramál.

Að vera fulltrúi íslenskra sveitarfélaga gagnvart ríkisvaldinu og öðrum innlendum aðilum, eftir því sem við á.

Að vera fulltrúi íslenskra sveitarfélaga gagnvart erlendum samtökum um sveitarstjórnarmál, alþjóðastofnunum og öðrum þeim aðilum erlendis, er láta sig sveitarstjórnarmálefni skipta.

Að vinna að almennri fræðslu um sveitarstjórnarmál með ráðstefnu-, námskeiða- og fundahaldi og útgáfu- og upplýsingastarfsemi fyrir sveitarstjórnarmenn og starfsmenn sveitarfélaga.

3. gr.

Aðild.

Hvert íslenskt sveitarfélag getur gerst aðili að sambandinu.

Nú samþykkir sveitarstjórn að óska þess að sveitarfélagið verði tekið í sambandið og skal hún þá senda stjórn sambandsins skriflega umsókn um það. Stjórn sambandsins veitir sveitarfélaginu inngöngu til bráðabirgða, en leggja skal slíkar umsóknir fyrir landsþing til fullnaðarstaðfestingar.

Ef sveitarfélag óskar að segja sig úr sambandinu skal tilkynna það skriflega og miðast úrsögnin við næsta landsþing eftir að tilkynning um úrsögn berst.


4. gr.

Landsþing.

Landsþing hefur æðsta vald í málefnum sambandsins. Það kemur saman árlega, að jafnaði í mars eða apríl. Á því ári sem almennar sveitarstjórnarkosningar eru haldnar skal landsþing þó haldið í september eða október. Stjórn sambandsins boðar til landsþings og ákveður þingstað og tímasetningu.

5. gr.

Kosning landsþingsfulltrúa.

Að afloknum almennum sveitarstjórnarkosningum kjósa hlutaðeigandi sveitarstjórnir fulltrúa á landsþing og gildir sú kosning fyrir kjörtímabil sveitarstjórnar. Um fjölda aðalfulltrúa á landsþingi gildir eftirfarandi:

 1. Sveitarfélag með allt að 1.000 íbúa kýs 1 fulltrúa.
 2. Sveitarfélag með 1.001 til 3.000 íbúa kýs 2 fulltrúa.
 3. Sveitarfélag með 3.001 til 5.000 íbúa kýs 3 fulltrúa.
 4. Sveitarfélag með 5.001 til 10.000 íbúa kýs 4 fulltrúa
 5. Sveitarfélag með fleiri en 10.000 íbúa kýs einn fulltrúa fyrir hvert byrjað tugþúsund íbúa umfram 10.000 til viðbótar hinum fjórum.

Íbúafjöldi samkvæmt þessari grein skal miðaður við 1. janúar á því ári sem almennar sveitarstjórnarkosningar fara fram. Notaðar skulu mannfjöldatölur skv. skráningu Hagstofu Íslands. Verði breyting á sveitarfélagaskipan frá 1. janúar fram til sveitarstjórnarkosninga, skal laga íbúafjöldann að þeirri breytingu.

Varafulltrúar á landsþingi skulu kosnir jafnmargir og aðalfulltrúar. Kosning fulltrúa fer eftir sömu reglum og gilda um kosningu nefnda skv. ákvæðum sveitarstjórnarlaga, annarra en byggðarráðs.

Kjörgengir sem fulltrúar á landsþingi eru nýkjörnir aðalmenn í sveitarstjórnum og varamenn þeirra jafnmargir að tölu, hvort sem varamaður í sveitarstjórn hefur verið kjörinn sérstaklega við óbundnar kosningar eða hann fær kjörbréf vegna setu á framboðslista við bundnar hlutfallskosningar.

Að kosningu lokinni, í síðasta lagi 1. ágúst, sendir sveitarfélagið skrifstofu sambandsins kjörbréf með nöfnum þeirra sem hafa verið kjörnir fulltrúar og varafulltrúar.

6. gr.

Dagskrá landsþings.

Á landsþingi skulu eftirfarandi mál tekin fyrir eða lögð fram:

a)      Þingsetning og ræða formanns.

b)      Kosning tveggja þingforseta.

c)      Kosning tveggja ritara.

d)      Kosning þriggja manna kjörbréfanefndar.

e)      Reikningar sambandsins næstliðið reikningsár, endurskoðaðir af löggiltum endurskoðanda og kjörnum skoðunarmönnum og samþykktir af stjórn sambandsins og fjárhagsáætlun fyrir yfirstandandi ár og þriggja ára áætlun.

f)       Álit kjörbréfanefndar.

g)      Skýrsla um starfsemi sambandsins fyrir næstliðið ár og starfsáætlun sambandsins fyrir yfirstandandi ár.

h)      Stefnumótun sambandsins.

i)       Mál sem sveitarstjórn, samtök sveitarfélaga eða þingfulltrúi óskar eftir að leggja fram.

j)       Lagabreytingar

k)      Önnur mál.

Til viðbótar við framangreind mál skal taka eftirfarandi mál fyrir á fyrsta landsþingi eftir almennar sveitarstjórnarkosningar:

l)       Kosning stjórnar, sbr. 9. gr.

m)    Kosning skoðunarmanna, sbr. 10. gr.

Tillögur um mál samkvæmt i-lið 2. mgr. þessarar greinar skal senda stjórn sambandsins eigi síðar en tveimur vikum fyrir landsþing. Heimilt er þó að leggja mál fyrir landsþing með skemmri fyrirvara, ef 2/3 hlutar viðstaddra þingfulltrúa samþykkja.

Landsþingið getur kosið nefndir eða vinnuhópa til þess að fjalla um einstök mál sem til meðferðar eru á þinginu.

Heimilt er stjórn sambandsins að boða til aukalandsþings með tveggja vikna fyrirvara og skulu þá þau mál tekin fyrir sem stjórnin ákveður.

7. gr.

Boðun til landsþings.

Til landsþings skal boðað með bréfi til sveitarstjórna með a.m.k. eins mánaðar fyrirvara. Auk þess skulu þeir sem rétt eiga til þingsetu, sbr. 8. gr., boðaðir bréflega til þingsins.

8. gr.

Áheyrnarfulltrúar á landsþingi.

Stjórnarmenn sem eigi eru kjörnir fulltrúar eiga rétt til setu á landsþingi með málfrelsi og tillögurétti.

Ennfremur eiga framkvæmdastjórar sveitarfélaga, þ.e. bæjar- og sveitarstjórar, auk formanna og framkvæmdastjóra landshlutasamtaka sveitarfélaga rétt til setu á landsþingi með málfrelsi og tillögurétti.

 

9. gr.

Kjörnefnd.

Stjórn sambandsins skal að afloknum sveitarstjórnarkosningum, eigi síðar en sex vikum fyrir landsþing, kjósa 6 manna kjörnefnd til að gera tillögur til landsþings um kjör stjórnar, stjórnarformanns og skoðunarmanna til fjögurra ára, sbr. 10. og 11. gr.

Í kjörnefndinni skulu sitja fulltrúar fyrir fimm kjörsvæði, sem eru:

 1. Reykjavík tveir fulltrúar.
 2. Suðvesturkjördæmi einn fulltrúi.
 3. Norðvesturkjördæmi einn fulltrúi.
 4. Norðausturkjördæmi einn fulltrúi.
 5. Suðurkjördæmi einn fulltrúi.

Kjörnefnd skal hafa samráð við þingfulltrúa af hverju kjörsvæði fyrir sig áður en hún gengur frá tillögum sínum til landsþingsins.

Kjörgengir í kjörnefnd eru aðal- og varamenn í sveitarstjórn svo og framkvæmdastjórar sveitarfélaga, enda hafi þeir það starf að aðalstarfi.

10. gr.

Kosning stjórnar.

Á næsta landsþingi að afloknum sveitarstjórnarkosningum skal kjósa 11 aðalmenn í stjórn sambandsins. Tillögur kjörnefndar, sbr. 9. gr., skulu kynntar landsþingsfulltrúum eigi síðar en einum sólarhring áður en kosning fer fram samkvæmt auglýstri dagskrá.

Heimilt er að leggja fram breytingartillögur við tillögur kjörnefndar og skulu þær berast þingforsetum eigi síðar en tveimur klukkustundum áður en kosning fer fram.

Fjöldi stjórnarmanna skiptist þannig eftir kjörsvæðum:

 1. Þrír úr Reykjavík.
 2. Tveir úr suðvesturkjördæmi.
 3. Tveir úr norðvesturkjördæmi.
 4. Tveir úr norðausturkjördæmi.
 5. Tveir úr suðurkjördæmi.

Jafnmargir varamenn skulu kosnir með sama hætti.

Formaður stjórnar sambandsins skal kosinn sérstaklega. Að öðru leyti skiptir stjórnin með sér verkum, m.a með kosningu varaformanns. Láti formaður af störfum kýs landsþing formann í hans stað á næsta fundi sínum.

Tiltekinn varamaður skal kjörinn fyrir hvern aðalmann í stjórn og tekur hann sæti í stjórninni í tímabundnum forföllum aðalmanns.

Kjörgengir eru aðal- og varamenn í sveitarstjórn svo og framkvæmdastjórar sveitarfélaga, enda hafi þeir það starf að aðalstarfi.

Missi stjórnarmaður umboð sitt, sbr. 1. mgr. 13. gr., tekur varamaður sæti hans til næsta landsþings sem kýs nýjan aðalmann í hans stað. Missi varamaður í stjórn umboð sitt, sbr. 1. mgr. 13. gr., skal næsta landsþing kjósa mann í hans stað.

11. gr.

Skoðunarmenn.

Á næsta landsþingi að afloknum almennum sveitarstjórnarkosningum skal kjósa tvo skoðunarmenn ársreikninga sambandsins og tvo til vara að fengnum tillögum kjörnefndar, sbr. 8. gr.

Kjörgengir sem skoðunarmenn eru aðal- og varamenn í sveitarstjórn svo og framkvæmdastjórar sveitarfélaga, enda hafi þeir það starf að aðalstarfi.

12. gr.

Kjörtímabil stjórnar, landsþingsfulltrúa og skoðunarmanna.

Kjör til setu á landsþingi sambandsins, í stjórn þess eða sem skoðunarmaður þess, gildir þar til landsþing er næst háð eftir almennar sveitarstjórnarkosningar. Fellur umboð fráfarandi stjórnar og skoðunarmanna niður að aflokinni kosningu á landsþingi sbr. 9. og 10. gr. Umboð til setu á landsþingi (sem aðal- eða varafulltrúi), í stjórn sambandsins eða sem skoðunarmaður fellur þó niður veiti sveitarstjórn hluteigandi lausn frá störfum í samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga.

13. gr.

Missir kjörgengis.

Nú lætur maður sem kjörinn hefur verið aðalmaður eða varamaður á landsþing, í stjórn, eða sem skoðunarmaður af starfi hjá því sveitarfélagi sem hann starfaði fyrir þegar kosning fór fram og fellur þá umboð hans niður.

Ákvæði þetta tekur ekki til framangreindra aðila sem missa umboð sitt við almennar sveitarstjórnarkosningar. Umboð þeirra fellur niður er landsþing hefur kosið nýja stjórn.

14. gr.

Verkefni stjórnar.

Stjórnin fer með yfirstjórn sambandsins milli landsþinga. Stjórnin er í forsvari fyrir sambandið út á við og ber ábyrgð á fjárreiðum þess.

Stjórnin heldur fundi að jafnaði einu sinni í mánuði og skal til þeirra boðað bréflega með hæfilegum fyrirvara.

Stjórnin skal fyrir lok desember ár hvert samþykkja starfsáætlun og fjárhagsáætlun sambandsins fyrir næsta ár. Innan tveggja mánaða frá samþykkt fjárhagsáætlunar skal stjórnin samþykkja rammaáætlun til næstu þriggja ára þar á eftir.

Stjórnin skal fyrir lok febrúarmánaðar hafa samþykkt reikninga sambandsins fyrir næstliðið ár.

Stjórnin getur skipað fastanefndir til að fjalla um einstök mál eða málaflokka. Umboð slíkra nefnda fellur niður við stjórnarskipti.

15. gr.

Framkvæmdastjóri og starfslið.

Stjórnin ræður framkvæmdastjóra sambandsins og sviðsstjóra í samræmi við skipurit sambandsins á hverjum tíma. Annað starfslið ræður framkvæmdastjóri.

Framkvæmdastjóri stjórnar daglegum störfum á skrifstofu sambandsins, fjárreiðum og öðrum málefnum þess.

16. gr.

Breytingar á samþykktum.

Breytingar á samþykktum sambandsins má gera á landsþingi. Tillögur um breytingar á samþykktunum skulu lagðar fyrir stjórn a.m.k. fjórum vikum fyrir landsþing sem sendir þær fulltrúum á landsþingi eigi síðar en tveimur vikum fyrir landsþing og skal þeirra getið í fundarboði. Til breytinga á samþykktunum þarf samþykki meirihluta allra atkvæðisbærra fulltrúa, sbr. 5. gr.

17. gr.

Gildistaka.

Samþykktir þessar öðlast gildi að loknu landsþingi sambandsins árið 2010, sbr. þó ákvæði til bráðabirgða. Jafnframt falla úr gildi lög Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 29. september 2006.

 

Ákvæði til bráðabirgða.

Þrátt fyrir ákvæði 13. gr. laga Sambands íslenskra sveitarfélaga skal ekki kosið í Launanefnd sveitarfélaga á XXIV. landsþingi þess.

 

 

Þannig samþykkt á XXIV. landsþingi

Sambands íslenskra sveitarfélaga

1. október 2010 á Akureyri.